Funktionell och energieffektiv ventilationen

Ventilationssystemet och dess utformning avgör inte bara hur stora värmeförluster vi får utan också inneklimat vad gäller värme, drag och frisk luft.

 

Del 1.  Ventilationssystem för energieffektiva flerbostadshus

Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult

Luftvärmesystem

Med luftburen värme så erhålls en ekonomisk besparing genom slopat radiatorsystem, vilket påtagligt förbättrar projektekonomin.

 

Erfarenheterna från luftvärmesystem är goda i alla de passivhusbyggnader som uppförts i västra Sverige (som har en lång tradition av passivhusbyggande) med följande lösning:

 

En gemensam och oisolerad tilluftskanal ner i centralt placerat schakt i bostaden varifrån avstick görs till bostadens eget värmebatteri. Beroende på vilken typ av brandskyddslösning som väljs kan ett brandbackspjäll placeras i anslutning till värmebatteriet.

 

Utrustningen kan placeras t.ex. i halltak i ett sådant läge i bostaden som ger korta kanaler till sovrum och vardagsrum. I detta utförande behöver kanalerna inte vara isolerade.

Ökar kanallängden påtagligt krävs isolering.

 

Planeringen av schaktplacering underlättas om VVS och arkitektur pratar ihop sig redan i tidigt skede.

Takhöjd bör vara minst 2,6 meter, men gärna 2,7 eller mer eftersom värmebatteriet bygger ca 30 cm. Om värmebatteriet placeras i badrummet kan den spillvärme som avges ge ökad komfort.

 

Donval

Don för bakkantsinblåsning väljs med omsorg. Detta är en avgörande komponent för att lyckas. Istället för enkla bostadsdon, ska valda don

  • vara injusteringsbara med en väl beprövad och robust lösning som inte påverkas av de boende
  • ge mycket bra ljudförhållanden
  • klara varierande tilluftstemperaturer (från 16 till 45 grader vid donet) utan att ge dragproblem, där risken för drag är störst vid de låga temperaturerna eftersom luften då faller ner.
  • ge en bred spridningsbild (vilket minskar risken för drag för vissa delar av rummet).

 

Donplacering

Donens placering i rummet vad gäller kastlängder mm har inte varit avgörande så länge fönsteruppglasningen inte sticker iväg.

 

 

I teorin efterfrågas långa kastlängder så luften ska nå fram till ytterväggen och att luften ska avges med stor impuls och att luftutbyteseffektiviteten kan bli låg. I praktiken har detta inte så stor betydelse. Den varma luften kommer att sprida sig i rummet och falla ner vid ytterväggarna. Man får en viss temperaturskillnad mellan golv och tak men inte så stor att detta blir en olägenhet.

 

Luftutbyteseffektiviteten kommer sjunka när tilluften är som varmast, men det är korta perioder och inte heller i en omfattning så de skapar en olägenhet. De som bygger med dessa lösningar är nöjda, eftersom deras hyresgäster är nöjda och fortsätter med att bygga så här, dvs det är en i praktiken väl fungerande lösning. Väsentligt bättre än de frånluftssystem vi tidigare byggt där kall helt ouppvärmd luft tas in via öppningar i ytterväggen möjligen något uppvärmda om luften tas in bakom radiator och dessa är varma (dvs främst när ingen är i rummet) och där barnens sovrum inte får någon tilluft alls för att fönstret i de vuxnas sovrum ställts på glänt och sänkt bostadens undertryck.

 

Väljs ett system där luftvärme ersätts med radiatorer kan mer omsorg få läggas på donets spridningsbild så inte den kallare tilluften faller ner t.ex. där en säng kan placeras.

 

Ligger kök separat eller tydligt avgränsat från vardagsrum i kombination med stor kylande ytterarea med fönster så behöver köket ett eget tilluftsdon för att få in värmen, när ett luftvärmesystem väljs.

 

Grundförutsättningar för luftvärme

En grundförutsättning är dock att såväl byggnadens (se kriterierna i FEBY) som de enskilda bostädernas värmeeffektbehov vid dimensionerande utetemperatur är tillräckligt lågt för att kunna värmeförsörjas med hygienluftflöde och tilluftstemperaturer under 50 grader.

 

Vidare krävs att luftflödena till respektive rum dimensioneras inte bara utifrån hygienluftbehov utan också utifrån de värmeeffekter som ska tillföras. För bostäder på bottenplan med golv mot markplan eller ouppvämt garage, ouppvärmda trapphallar (som håller några grader under bostadens temperatur) måste detta beaktas genom att köldbryggor mot kantbalk, källarplan, fönsteruppglasning etc måste ses över extra noggrant och inte bara studeras på byggnadsnivå. Det kan också innebära att allt för stora fönsteruppglasningar kan ge temperaturassymetrier och i sig kräva motstrålande radiatorsystem för att ge bra inneklimat. Ju större fönsterarea ju knepigare blir uppgiften att klara ett bra inomhusklimat med enbart luftvärme.

 

Undvik hybridlösningar med både luftvärme och radiatorer inne i bostaden eftersom man då ändå tappar vinsten med att slippa ett installationssystem. Krävs en radiator i en lokaldel eller liknande så ska radiatorytan dimensioneras så den inte blir styrande för framledningstemperaturen.

 

Varningsflaggor när luftvärmesystem väljs

Placera inte eftervärmare för den enskilda bostadens uppvärmning i det gemensamma fläktrummet. Det kan förefalla vettigt ur driftperspektiv med enkel åtkomlighet etc men invändningarna är många och allvarliga. I flera fall har detta resulterat i misslyckade projekt där man fått göra om i efterhand för att höga temperaturer på luften innebär att värmen tappas på vägen och når inte fram.

Dessutom, denna lösning kräver separata kanaler till varje bostad, kanalerna ska vara isolerade, ligga i separat schakt relativt frånluften. Ska man kunna få fram 45 graders temperatur till donen så krävs väl tilltagen isolering och därmed stora schakt. Den större schaktarean med separata isolerade kanaler ger för en 7-vånings byggnad 0,7 – 1,2 m2 mindre BOA/bostad (beroende på vald isolering), vilket ger stor påverkan på projektkalkylen.

 

Det är lätt att underskatta dessa kanalförluster (erfarenhet från misslyckade projekt där man ändå hade räknat på dessa förluster) och dess kostnad; kanal till varje lägenhet, isolering, schaktarea (förlorad BOA).

 

Åtkomlighetsaspekten har inte varit ett problem i de genomförda projekten. När väl injustering är genomförd är det inte ofta en sådan åtkomst krävs.

 

Ingjutna oisolerade kanaler som transporterar värme är inte lyckat. Värmen avges tidigt och når inte fram till det rum eller den del av rummet som avses. Dessutom avges värmen till bostaden ovanför (om ingjutna kanaler i tak) eller till grannen under (om ingjutna i golv).

 

Väljs runda takplacerade don får man en nersmutsning i form av en ring runt donet beroende på medejekterad smutsig inneluft som fastnar mot takytan. Varken plåtskydd runt ett sådant don eller att donet skjuts ner någon decimeter för att förhindra problemet lär vara accepterade lösningar ur estetisk synvinkel. Det finns mer eller mindre bra takdon och om denna lösning är oundviklig så välj material för tak så en årlig rengöring underlättas.

 

Undvik badrum vid ytterfasad. De behöver uppvärmning i någon form och för elvärmda lösningar kräver BBR separat mätning. Tänk på att s.k. komfortvärmegolv styrs av yttemperaturen och kommer därmed att kunna vara på under hela året. En ökning av hushållsel med 2000 kWh/bostad förekommer och med missnöjda boende, när de väl förstått att de står för kostnaden. Dessutom kan det varma golvet, som visserligen kan kännas skönt att stå på, bidra till övertemperaturer i bostaden sommartid både i den egna lägenheten och i bostaden under. Det kan vara svårt för boende att se sambandet mellan övertemperaturer i bostaden och golvvärme som är på i badrummet och bara känns ”lite varmare”. Överväg separat dragning av en värmestam till dessa badrum och lägg in en mindre radiator om sådana badrum inte kan undvikas.

 

Individuell mätning och debitering (IMD) baserat på tillförd värmeenergi har en begränsad nytta för en byggnad med mycket låga värmebehov, men skapar problem. Vill man ha något varmare i sin egen lägenhet så värmer man även upp grannarnas bostäder och får betala även för dem. Detta kan bli svårt att förklara och motivera.

Mätning av bostädernas innetemperatur kan dock vara en alternativ grund för IMD. De kan även utgöra en integrerad del av bostadens värmereglering, kan underlätta problemidentifiering och ge underlag för styrning av ventilationsaggregatets värmeåtervinning och av värmesystemets framledningstemperatur.

 

Aggregatval

Roterande växlare gemensamma för fler bostäder kan ge överföring av lukt via växlarenheten. Det kan visserligen minimeras genom ozon-fälla, men ger en ökad servicepunkt. Vidare är tryckförhållandena i aggregat med roterande växlare viktigt att hålla koll på så inte internt läckage från avluft till friskluft blir möjlig.

 

 

Idag finns motströms växlare som är minst lika effektiva som de roterande även om storleken för växlardelen blir något större. Till plattvärmeväxlaren kan även spiskåpans forceringsluftflöde ledas, vilket är ett bättre alternativ än osuppfångning via kolfilterfläktar, speciellt när stora fuktmängder avges som vid långkok.

 

Nackdelen med motströms växlare är att de tappar effekt i samband med avfrostning vilket ska kompenseras med en eftervärmare med högre effekt. Vilken betydelse detta har både energi- och effektmässigt är beroende på aggregatets utformning, hur avfrostningen sker, men framför allt var i Sverige byggnaden är placerad. Ju kallare och fuktigare klimat ju större betydelse har detta och då bör en förvärmning med mark- eller bergvärme som värmekälla övervägas. En sådan kan ju också användas för klimatkylning av tilluften den varmaste perioden på året.

Aggregatets placering

Vindsplacering av centrala ventilationsaggregatet är relativt okomplicerat om man bara tänker på att inte få kortslutningseffekter mellan friskluftsintag och avluft.

 

Källarplacering. Tilluft tas in i en kanal som kan ligga på fasaden med intag några meter upp och med ett skyddat luftintag för regn och snö. Avluften släpps helst upp över tak, men luften är kall vilket kräver en bra isolering av schaktet om den ligger innanför klimatskalet. Kan avluftskanalen placeras utanför klimatskalet är det bättre. Att släppa ut avluften på gårdsplan eller liknande kan ge luktproblem. Speciellt om man har dragit med köksventilationen.

 

Denna artikel har fokus på främst centrala ventilationssystem. För radhus och mindre flerbostadshus, kan bostadsegna ventilationsaggregat vara en lämpligare lösning än en gemensam. Här bör man dock tänka på att placera dessa så kanaldragning av friskluft och avluft blir så kort som möjligt eftersom värmeförlusterna till de kalla kanalerna annars kan bli avskräckande stor.  Placering nära yttervägg är då en fördel.

 

Friskluftsintag på södervägg kan vara ett problem och bör undvikas.  Friskluftsintag och avluft på samma ställe (via en kombinationshuv som separerat luftflödena) kan ibland vara olämpligt och då bör avluften avledas via en avluftshuv på yttertak. Beakta brandkrav och ljudkrav.

 

Många leverantörer har ett elbatteri förinstallerat. Detta kan skapa stora problem för reglering av ett vattenburet värmesystem och ta över uppvärmningen. Den ska därför vara urkopplad eller inte ingå i leveransen.

 

Avfrostning genom att tilluftsflödet stängs av fungerar inte i täta byggnader. Annan avfrostningsteknik måste väljas.

Drifttagning och övervakningssystem

Allt för många ventilationssystem har kraftigt obalanserade luftflöden och kan ha luftflöden långt över projekterade värden. Detta kan vara den största förklaringen till att dessa lågenergihus inte presterar energimässigt som utlovat. Luftflöden måste också mätas vid aggregatet och en obalans på högst 5% kan accepteras. Genom att jämföra både tillufts- och frånluftens termiska verkningsgrad kan också obalanserade luftflöden avslöjas. Även över-/undertryck över fasaden kan mätas och avslöja om luftflödena inte är i balans.

 

Övervakning av värmeåtervinningssystemet genom mätbestyckning och uppkoppling till ett övergripande mät- och övervakningssystem bör säkras via en styrentreprenör eftersom de olika delsystemen vanligen levereras med sina egna ”dialekter”. För mer komplicerade byggnader där man även vill ha ordning på vilka byggnadsdelar som ett system försörjer rekommenderas ett gemensamt fastighetsinformationssystem, som t.ex. FI2.

 

Läs mer i rapporten om Installationssystem i energieffektiva byggnader av Per Kempe.