Stadgar

Stadgar

 

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY).

§ 2 Ändamål

FEBY är en icke vinstdrivande organisation som aktivt ska driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi.

§ 3 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Utträde ur föreningen beviljas omgående efter skriftlig begäran.

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen avser de företag och organisationer som förväntas bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

§ 5 Medlems skyldighet

Medlem är skyldig att följa föreningens stadgar, samt betala fastställda avgifter.

Uteslutning av medlem är möjlig om medlem aktivt motarbetar föreningen eller dess mål eller inte erlägger avgift. Utesluten medlem äger ej återfå tidigare erlagd avgift och äger heller inte rätt till del i föreningens tillgångar.

§ 6 Avgifter

Medlem skall till föreningen eller dess ombud erlägga:

 • Inträdesavgift, vars storlek bestäms för varje år av styrelsen.
 • Medlemsavgift och serviceavgift som fastställs av styrelsen för varje år.

Dessa avgifter ska betalas på de tider styrelsen fastställer.

 

§ 7 Föreningens förvaltning

Föreningens angelägenheter handhas av årsmötet, styrelsen och av styrelsen utsedda utskott och verkställande organ.

§ 8 Styrelsens sammansättning

Styrelsens ordinarie medlemmar ska bestå av ordförande samt minst ytterligare fyra ledamöter. Varje ledamot skall utse en personlig suppleant för motsvarande mandatperiod. Frånvarande ledamot ersätts av sin suppleant.

Styrelse väljs av föreningsstämman. Styrelsemedlem väljs om möjligt på två års förordnande.

Styrelsen äger utse utskott med uppgift att förbereda eller fatta beslut i vissa frågor eller frågor inom visst område. Ordförande för sådant utskott utses av styrelsen. Till utskott kan även adjungeras person utanför föreningen med särskild sakkunskap, dock utan rösträtt. Under den inledande tvåårsperioden utgörs styrelsen av en ledamot för respektive grundare. Därefter sker ett utbyte av upp till halva styrelsen så att en ordning med tvåårsförordnande och förslag från valberedning kan ta över.

§ 9 Styrelsens sammanträden och uppgifter

Styrelse utser inom sig ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen är beslutsför om minst halva styrelsen kan deltaga i besluten. Styrelsen bör eftersträva att fatta beslut i enighet, i annat fall gäller majoritetsbeslut. Vid jämnt röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen håller ordinarie sammanträde minst 2 gånger per år. Härutöver sammanträder styrelsen

 • då ordföranden så finner erforderligt eller
 • då minst två styrelseledamöter så begär


Kallelse till styrelsesammanträde skall ske skriftligen och vara styrelsen tillhanda minst en vecka före sammanträdet. Om utskick sker med e-mail så sker det med begäran om bekräftat mottagande. Sammanträdena ska protokollföras och justeras av ordförande samt en justeringsperson.

Det åligger styrelsen:

 • att årligen fastställa en arbetsordning för sitt arbete
 • att pröva ansökan om inträde respektive uteslutning
 • att årligen fastställa inträdesavgift, medlemsavgift och andra serviceavgifter till föreningen eller dess serviceorgan
 • att svara för att föreningens bokföring noga fullgörs samt att medels förvaltningen och dess kontroll är ordnad på ett betryggande sätt
 • att årligen fastställa budget för föreningen
 • att till årsmötet avge förvaltningsberättelse
 • att tillse att på föreningsmöte fattade beslut verkställes
 • att leda verksamheten utifrån föreningens mål


Föreningens firma tecknas av styrelsen i föreningen och/eller av de som styrelsen utser.

 

§ 10 Årsmöte och extra föreningsmöte

Årsmöte hålles före utgången av april månad varje år.

Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen anser det erforderligt.

Kallelse till årsmöte skall ske skriftligt senast fyra veckor före mötet eller via bekräftat e-mail. Dagordning med uppgift om ärenden vid årsmötet skall finnas tillgänglig på föreningens hemsida, senast två veckor före årsmötet.

Styrelsens förvaltningsberättelse, revisionsberättelsen, valberedningens förslag och de framställningar i övrigt som skall behandlas på årsmötet skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida och i övrigt göras tillgängliga för medlemmarna på det sätt styrelsen beslutar senast två veckor före årsmötet.

Vid extra föreningsmöte skall kallelse skickas skriftligen senast en vecka före mötet. I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma. Annat ärende får inte avgöras vid sådant möte.

§ 11 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • styrelsens ordförande öppnar mötet
 • upprättande och godkännande av röstlängd
 • godkännande av förslag till dagordning
 • val av ordförande till årsmötet
 • val av protokollförare och två justeringsmän
 • fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallat
 • framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 • beslut angående - fastställande av resultaträkning och balansräkning - disposition av vinst eller förlust - ansvarsfrihet för styrelsen
 • styrelsens presentation av planerad verksamhet
 • val av ledamöter i styrelsen
 • val av revisor och suppleant för denne
 • val av valberedning bestående av 2 – 4 ledamöter, varav en skall utses till sammankallande.
 • framställningar från styrelsen
 • framställningar från medlem som anmälts till föreningen senast sex veckor före årsmötet
 • mötets avslutande.

Vidare har årsmötet att besluta i sådana ärenden som enligt dessa stadgar skall handläggas av årsmötet.

Ärende som inte upptagits på dagordningen får inte avgöras utan alla närvarandes samtycke om det inte omedelbart föranleds av årsredovisningen eller revisionsberättelsen eller står i omedelbart samband med ärende som finns upptaget på dagordningen.

§ 12 Röstning vid föreningsmöte

Vid föreningsmöte har varje medlem en röst, med undantag av grundarna. För att säkra en inriktning enligt grundarnas intentioner, ges grundarna tillsammans ett röstetal som utgör fler än hälften av samtliga medlemmars röster. Detta sker genom att grundares röstetal jämfört med medlems, beräknas utifrån det medlemsantal som finns före föreningsstämma.

Vid lika röstetal skall den mening som biträds av flertalet röstande anses som beslut. Är deras antal lika har ordföranden utslagsröst.

Val förrättas genom sluten omröstning om någon yrkar det. All annan omröstning sker öppet.

Endast röster från närvarande medlemmar räknas, med undantag för en i kallelsen upptagen fråga och där § 13 gäller.

§ 13 Allmän medlemsomröstning

Röstning i en fråga som behandlas på föreningsmöte kan genomföras, utan att medlemmen är närvarande vid mötet, genom allmän medlemsomröstning med hjälp av Internet eller brevledes. Sådan röstning kan ske endast i fråga som gäller

 • ändring av föreningens stadgar
 • upplösning eller delning av föreningen
 • eljest är av principiell karaktär eller av stor vikt för en betydande del av medlemmarna

 

§ 14 Årsredovisning

För varje kalenderår skall styrelsen avge en årsredovisning. Denna skall tillställas revisorerna senast den 15 mars påföljande år.

§ 15 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt utser ordinarie stämma en revisor och en suppleant. Före utgången av mars månad skall revisorn avsluta granskningen av föregående års förvaltning samt avlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§ 16 Skiljedom

Tvist mellan medlem och föreningen skall avgöras av Stockholms Tingsrätt som första och sista instans.

§ 17 Ändring av stadgarna och upplösning

För ändring av dessa stadgar, eller för beslut om att upplösa föreningen, erfordras att beslut fattas av två på varandra följande föreningsmöten och med minst tre fjärdedelar av det avgivna röstetalet på vart och ett av mötena. Ett av dessa föreningsmöten skall vara ordinarie årsmöte. Vid upplösning skall föreningens kvarvarande tillgångar överföras till den organisation eller företag som på bästa sätt bedöms arbeta utifrån föreningens mål. Dessa frågor behandlas vid samma tillfälle.