Viktiga frågor för Sveriges energiframtid saknas enligt Forum för Energieffektiva Byggnader och nämner byggreglernas konstruktion och kravnivå, samt kommenterar de lagda förslagens konsekvenser på värmemarknaden. 

Artikeln som PDF.

Läs mer

Läs mer: Byggnadssektorns miljöpåverkan saknas i överenskommelsen

Regeringen måste ge Boverket direktiv som säkrar en hållbar utveckling av byggandet. Nuvarande energikrav leder utvecklingen fel och måste omedelbart ändras, skriver Energiföretagen Sverige, SKL, Energieffektiviseringsföretagen och Forum för energieffektivt byggande i en debattartikel på Altinget.

Länk till artikeln 

 

Boverkets förslag till skärpning av energikraven i byggreglerna har fått skarp kritik för att vara otillräckliga. Nu ifrågasätter Swedisol, WWF och 100 % Förnybart om regeringens och Boverkets ambitioner är förenliga med riksdagens klimatmål och efterlyser en granskning från Klimatpolitiska rådet. Detta i en debattartikel i DagensSamhälle.

Länk till artikeln 

 

Upphandlingsmyndigheten har en rad dokument för upphandlingsstöd. Nu finns också dokument för energikrav baserat på värmeförlusttal. Separata dokument finns framtagna för nyproduktion av flerbostadshus respektive lokalbyggnader. 

Läs mer.

Läs mer: Upphandlingsstöd för energieffektiva byggnader

Forum för Energieffektiva byggnader har sammanställt en skrift som ger svar på vanligt förekommande frågor om värmeförlusttalet. Den kan ses som en vitbok om hur ett sådant krav skulle kunna utgöra en del av BBR.

Ladda ner dokumentet 

 

Eksta Bostads i Kungsbacka har nu klarat kraven både enligt Miljöbyggnad Guld och passivhuskraven i FEBY12 på sitt trygghetsboende i Kolla Parkstad. Bostadsbolaget har sedan länge byggt med FEBY12 och känner sig trygga med det. Driftkostnaderna blir låga och kvalitén hög.

Läs mer.

Läs mer: Tryggt boende i passivhus

Energimyndigheten har i en utredning visat att lågenergihus ger bättre ekonomi än hus på BBR-nivå och med bättre inneklimat och mindre fukt- och ljudproblem. I brevet till näringsdepartementet anger FEBY att nu måste också byggregler och statliga incitament utformas bättre så att de leder till uppställda miljömål.

Läs mer.

Läs mer: FEBYs Brev till Peter Eriksson

Emrahus, specialiserad på passivhuskonstruktioner, har nu uppfört LSS-byggnader med deras energieffektiva byggsystem, dels i Skåne och dels i Örebro. Förutom energieffektivitet är de extra tysta och försedda med smarta funktioner som underlättar för verksamheten.

Läs mer.

Läs mer: Passivhus för LSS-boende

FEBY avstyrker Boverkets förslag då dessa gynnar värmepumpslösningar jämfört med fjärrvärme och anger att problemet kan lösas om det s.k. Um –kravet ersätts med ett krav på värmeförlusttal.

Läs mer.

Läs mer: FEBY Remissvar på BBR energikrav 2020

 Ett parhus uppfört i Kiruna har vid genomförd mätning legat klart under förväntad nivå för uppvärmning enligt passivhuskriterierna enligt FEBY12. I en annan föredragning presenterades nya FEBY18.

Läs mer.

Läs mer: FEBY18 på Cold Climate HVAC konferens i Kiruna

FEBY 18 - Ny energiklassning av byggnader

FEBY18 har nu ersatt FEBY12. Samtidigt har har SCN bytt namn till FEBY. Kraven i FEBY 18 har förenklats och anpassats till BBR25.

Tre olika nivåer kan väljas; FEBY Guld, Silver och Brons, där FEBY Guld motsvarar tidigare passivhusnivån. Övergångsregler gäller.

 

Läs mer: Under fliken Kriterier finns huvuddokument och vägledningar.

2018-04-17

Energi- och miljömål för byggnadssektorn. Vad kan klassningssystem och byggregler bidra med?

Läs mer: Minikonferens 2018

Läs mer: Minikonferens 2018 i Stockholm

2017-06-08

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - Nollenergihus

Läs mer: Rättspsykiatriskt Centrum

Läs mer: Rättspsykiatriskt Centrum

2017-04-18

Svar till frågor om ett styrande krav på värmeförlusttal (VFT)

Läs mer: Till FAQ om VFT

 

Läs mer: FAQ om Värmeförlusttal

2017-04-05

Delta i vår enkät om att fastställa krav för hållbart byggande!

Läs mer: Till Enkäten 

Läs mer: Enkät - hållbart byggande

2017-03-16

De två byggnaderna Brf Tenoren och Brf Sopranen, som ligger vid Malmö Live, är nu största certifierade passivhusprojektet i Sverige sett till uppvärmd area och omfattar 153 bostäder. 

Läs mer: Passivhusprojekt vid Malmö Live 

Läs mer: Sveriges största passivhusprojekt vid Malmö Live

2017-02-15

I Boverkets ”Förslag till ändrade regler i BBR och BEN” (Dnr 4562/2016) har bristerna i konstruktionen som helhet ökat till en oacceptabel nivå i och med införlivandet av primärenergifaktorer. Bristerna blir allt tydligare när denna konstruktion ska tillämpas på byggnader med riktigt låg energianvändning och för byggnader av alla slag.

Läs hela pressmeddelandet

Läs mer: BBRs modell för energikrav har nått vägs ände

2017-02-16 Remissvar angående Miljöbyggnad 3.0

Läs hela pressmeddelandet

Läs mer: Remissvar Miljöbyggnad 3.0 (2)

2016-08-16

Regeringens förslag på renoveringsstöd gynnar värmepumpar istället för mindre värmeförluster

Läs hela pressmeddelandet

Läs mer: Remissvar om renoveringsstöd

2016-08-16

Boverkets nya remiss om verifiering av energikrav får tummen ner av SCN: Både energiberäkning och uppföljande mätning måste ingå

Läs hela pressmeddelandet

Läs mer: Remissvar angående ändrade föreskrifter och råd

2015-11-09

De två första etapperna i Aspö Eko-logi, Sveriges största bostadsområde med passivhusstandard, är nu certifierade. 

Läs mer: Aspö Eko-logi i Skövde 

Läs mer: Aspö Eko-logi i Skövde nu certifierat

2015-10-03

Energikravens utformning kommer inte ge en rättssäker hantering och istället för att bidra till en hållbar utveckling av energieffektiva byggnader gynnas systemval som ger större miljöpåverkan och högre systemkostnader 

Läs hela remissvaret 

Läs mer: Remissvar angående investeringsstöd till hyresbostäder

2015-08-28

Huge Bostäder i Huddinge kommun har nu sin andra förskola certiferad och Motala sin första (se separat nyhet).

Emrahus har nu sitt femte certifierade småhus och Eco Ready Hus sitt första (se separat nyhet).  

Kopparstaden i Falun har fått sina flerbostadshus mätverifierade (se bild)

 

Läs mer: Certifierade passivhus

Läs mer: Certifierade byggnader aug 2015_2

2015-08-28

På Åkerövägen 1 i Trosa har den nyligen etablerade husleverantören Eco Ready Hus AB uppfört sitt första passivhuscertifierade projekt 

Läs mer: om passivhuset i Trosa

Läs mer: Passivhuscertifierat småhus från Eco Ready Hus

2015-08-28

Förskolan Västra Bråstorp i Motala är nu passivhuscertifierad.

Läs mer: Förskolan Västra Bråstorp

Läs mer: Förskola i Motala certifierad

2015-08-25

Sveriges Centrum för Nollenergihus har allvarliga invändningar mot förslaget till hur framtida energikrav ska utformas, men med några konstruktiva förslag kan mycket räddas. 

Läs hela remissvaret SCNs remissvar om NNE

Läs mer: Remissvar på Boverkets ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader”

2015-04-23

I samband med årsmötet för Sveriges Centrum för Nollenergihus diskuterades det arbetsmaterial som Boverket nu arbetar med. SCN ser att ett komplement med ett krav på max värmeförlusttal, skulle lösa många av de problemställningar som nuvarande förslag lider av. 

 

Läs mer: SCNs kommentarer till Boverkets utkast

Läs mer: SCN om utkastet till NNE

2015-04-20

Kraftfullt stöd till hyreshus med bättre prestanda än passivhus!

Regeringen föreslår ett bidrag på 3 - 5.300 kr/m2 BRA för nya hyreshus som blir 20% bättre än nya BBR och 5.200 – 9.275 kr/m2 för byggnader som är 44% bättre. Det senare motsvarar 10% bättre energiprestanda än passivhuskraven i FEBY 12.

 

Läs mer: SCNs kommentarer till regeringens förslag

Läs mer: Stöd till Hyreshus

2015-03-11

Nya klimatfiler devalverar BBR-kraven med 10% för värme

Sveriges Centrum för Nollenergihus har idag informerat Boverket och regeringen om att de skärpta energikrav som nu tagits fram av Boverket kommer bli helt utan resultat. Detta då samtidigt branschen tagit fram nya klimatfiler som gör det enklare att klara kraven. Skärpningen kommer därmed i många fall helt utebli och för elvärmda småhus blir det tom lägre energikrav på byggnaderna.

Läs mer: SCNs brev till Boverket och regeringen

Läs mer: Nya klimatfiler

2015-03-04

Studie angående kommunala energikrav

I ett arbete om kommunernas styrning av energieffektivt byggande, beskrivs regelverk och resultat från genomförda djupintervjuer under perioden november 2014 av kommuner aktiva med att styra mot energieffektivt byggande. 

Läs mer: Kommunala energikrav

Läs mer: Kommunala energikrav

2014-10-20

Emrahus i Landskrona är en småhusbyggare specialiserad på passivhusutförande. Emrahus passivhuskoncept har resulterat i ett och ett äldreboende och ett 15 tal småhusbyggnader uppförda eller under uppförande och med ytterligare ett antal under projektering. Nu är de fyra första byggnaderna certifierade enligt FEBY-kriterierna.

Läs mer: Emrahus - certifierade passivhus

2014-10-20

Kvarteret Fältspaten - största certifierade bostadsbyggnaden i passivhusutförande

Den enskilt största bostadsbyggnaden som certifierats som passivhus är nu färdigbyggd – kvarteret Fältspaten i Skövde. Byggnaden innehåller 78 bostäder och en gemensam lokaldel.

Läs mer: Kvarteret Fältspaten

I Västra Hamnen i Malmö uppför Vita Örn ett helt kvarter med bostäder och kontor som får passivhusstandard. Både bygg- och driftskede ska planeras för att producera noll kilo koldioxid. Byggnaderna ska certifieras för passivhus och Miljöbyggnad.

Läs mer >>

Sveriges Centrum för Nollenergihus anger följande i sitt remissvar till Boverket angående förslaget till skärpta energikrav i BBR15.

 

Läs mer >>

AB Eidars passivhusbyggnader i Trollhättan består av 7 byggnader. Sex av dessa har vid en mätverifiering i januari klarat passivhuskraven för värmeeffektbehov. Läs mer om detta i den fullständiga rapporten (Kv Fridhem – verifierat passivhus i rapportmenyn) eller i sammanfattningen:

Läs mer >>

Nya Kollaskolan i Kungsbacka, som ska kunna hysa 360 högstadieelever tas i drift till sommaren och är nu certifierad enligt de svenska kriterierna för passivhus. 

Läs mer >>

Dag: 2 april 2014 på NordByggmässan i Älvsjö, lokal K14, kl 14.30 

 

Läs mer >>

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) ger konstruktiva förslag på Boverkets utkast till ändringar i BBRs energiavsnitt för att skapa tydligare och bättre regler.

 

Läs mer >>

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) avstyrker nuvarande utkast till SIS 24300:3 Klassning av miljöpåverkan för byggnader.

 

Läs mer >>

Passivhuset är godkänt som projekterat för passivhus av Sveriges Centrum för Nollenergihus som certifierat byggnaden baserat på dess bygghandlingar.

 

Läs mer >>

Nyligen invigdes området och idag påbörjas inflyttning av hyresgäster.

 

Läs mer >>

Vi arbetar på helfart för att skapa bra förutsättningar för energieffektivt byggande i Sverige - är du intresserad...

Läs mer >>

Det bidde en tumme av regeringens förslag. Sveriges Centrum för Nollenergihus har granskat och kommenterat regeringens förslag.

Läs mer >>

Merkostnader i byggandet av energieffektiva hus varierar mellan noll och fem procent jämfört med standardbyggande visar en uppföljning genomförd av Sveriges Centrum för Nollenergihus.

Läs mer >>

Lunds Kommuns Fastighets AB uppför tre flerbostadshus inom bostadsområdet Oden på Linero, Lund. Dessa kommer innehålla 20 hyreslägenheter vardera.

Läs mer >>

Byggkravsutredningen vill förbjuda kommuner att ställa lokala energikrav. I fyra föredrag om merkostnader för energieffektivt byggande visas att Byggkravsutredningens uppgifter saknar saklig grund.

Läs mer >>

Det går att bygga energieffektiva byggnader med god lönsamhet, anger Sveriges Centrum för Nollenergihus i en kritisk granskning av en nu aktuell rapport.

Läs mer >>

Tillhör inte EU men blir ledande i Europa på ”Nära Noll Energihus”?

Läs mer >>

I Sverige har mer än 2000 bostäder byggts som passivhus och därtill är ytterligare 1320 bostäder på gång, under projektering eller byggande. Detta visar en marknadsstudie genomförd av Passivhuscentrum i Alingsås.

Läs mer >>

I väntan på regeringens kriterier för Nästan Nollenergihus lanserar Emrahus och Nilan ett nollenergihus som standardprodukt. Bägge företag är medlemmar i Sveriges Centrum för Nollenergihus.

Läs mer >>

Eksta Bostads AB bygger ett helt område med enbart passivhus i Vallda Heberg, Kungsbacka. Den nu certifierade byggnaden är en av 26 liknande enfamiljshus.

Läs mer >>

En standard skall vara fristående och inte direkt kopplat till lagkrav, dvs Boverkets byggregler BBR.

Läs mer >>

Byggnaderna är nu granskade och certifierade av Sveriges Centrum för Nollenergihus och uppfyller de stränga kraven för passivhus.

Läs mer >>

Vilka egenskaper är lämpliga för att återspegla energieffektivitet och resurspåverkan?

Läs mer >>

Sveriges Centrum för Nollenergihus har haft årsmöte i Nässjö. På mötet fanns representerat konsultföretag, leverantörsföretag, byggföretag och kommuner.

Läs mer >>

Sveriges Centrum för Nollenergihus har gjort en utredning som visar att de svenska energikraven kan leda till en ökad användning av icke förnybar energi.

Lär mer >>

Enligt en utredning genomförd av Sveriges Centrum för Nollenergihus finns en lucka i de svenska energikraven.

Läs mer >>

De danska energikraven ger lägre energianvändning än de svenska och dessutom större rättvisa och bättre måluppfyllelse.

Läs mer >>

Arbetet har utförts av en expertgrupp kopplad till föreningen och har delfinansierats av LÅGAN.

Läs mer >>

Remissvar angående förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader, Direktiv 2010/31

Läs mer >>

Ett välbesökt seminarium om byggande av energieffektiva byggnader på passivhusnivå hölls på ELMIA mässan.

Läs mer >>

Regeringen bör i sin definition av begreppet ”nära nollenergihus” utgå från de svenska kriterierna för passivhus.

Läs mer >>

Sverige behöver en aktiv energipolitik för energieffektivt byggande!

Läs mer >>

Eje Sandberg från Sveriges Centrum för Nollenergihus var där och ger här sina personliga reflektioner.

Läs mer >>

Funktionell och energieffektiv ventilationen

Ventilationssystemet och dess utformning avgör inte bara hur stora värmeförluster vi får utan också inneklimat vad gäller värme, drag och frisk luft.

 

Del 1.  Ventilationssystem för energieffektiva flerbostadshus

Eje Sandberg, Aton Teknikkonsult

Luftvärmesystem

Med luftburen värme så erhålls en ekonomisk besparing genom slopat radiatorsystem, vilket påtagligt förbättrar projektekonomin.

 

Erfarenheterna från luftvärmesystem är goda i alla de passivhusbyggnader som uppförts i västra Sverige (som har en lång tradition av passivhusbyggande) med följande lösning:

 

En gemensam och oisolerad tilluftskanal ner i centralt placerat schakt i bostaden varifrån avstick görs till bostadens eget värmebatteri. Beroende på vilken typ av brandskyddslösning som väljs kan ett brandbackspjäll placeras i anslutning till värmebatteriet.

 

Utrustningen kan placeras t.ex. i halltak i ett sådant läge i bostaden som ger korta kanaler till sovrum och vardagsrum. I detta utförande behöver kanalerna inte vara isolerade.

Ökar kanallängden påtagligt krävs isolering.

 

Planeringen av schaktplacering underlättas om VVS och arkitektur pratar ihop sig redan i tidigt skede.

Takhöjd bör vara minst 2,6 meter, men gärna 2,7 eller mer eftersom värmebatteriet bygger ca 30 cm. Om värmebatteriet placeras i badrummet kan den spillvärme som avges ge ökad komfort.

 

Donval

Don för bakkantsinblåsning väljs med omsorg. Detta är en avgörande komponent för att lyckas. Istället för enkla bostadsdon, ska valda don

  • vara injusteringsbara med en väl beprövad och robust lösning som inte påverkas av de boende
  • ge mycket bra ljudförhållanden
  • klara varierande tilluftstemperaturer (från 16 till 45 grader vid donet) utan att ge dragproblem, där risken för drag är störst vid de låga temperaturerna eftersom luften då faller ner.
  • ge en bred spridningsbild (vilket minskar risken för drag för vissa delar av rummet).

 

Donplacering

Donens placering i rummet vad gäller kastlängder mm har inte varit avgörande så länge fönsteruppglasningen inte sticker iväg.

 

 

I teorin efterfrågas långa kastlängder så luften ska nå fram till ytterväggen och att luften ska avges med stor impuls och att luftutbyteseffektiviteten kan bli låg. I praktiken har detta inte så stor betydelse. Den varma luften kommer att sprida sig i rummet och falla ner vid ytterväggarna. Man får en viss temperaturskillnad mellan golv och tak men inte så stor att detta blir en olägenhet.

 

Luftutbyteseffektiviteten kommer sjunka när tilluften är som varmast, men det är korta perioder och inte heller i en omfattning så de skapar en olägenhet. De som bygger med dessa lösningar är nöjda, eftersom deras hyresgäster är nöjda och fortsätter med att bygga så här, dvs det är en i praktiken väl fungerande lösning. Väsentligt bättre än de frånluftssystem vi tidigare byggt där kall helt ouppvärmd luft tas in via öppningar i ytterväggen möjligen något uppvärmda om luften tas in bakom radiator och dessa är varma (dvs främst när ingen är i rummet) och där barnens sovrum inte får någon tilluft alls för att fönstret i de vuxnas sovrum ställts på glänt och sänkt bostadens undertryck.

 

Väljs ett system där luftvärme ersätts med radiatorer kan mer omsorg få läggas på donets spridningsbild så inte den kallare tilluften faller ner t.ex. där en säng kan placeras.

 

Ligger kök separat eller tydligt avgränsat från vardagsrum i kombination med stor kylande ytterarea med fönster så behöver köket ett eget tilluftsdon för att få in värmen, när ett luftvärmesystem väljs.

 

Grundförutsättningar för luftvärme

En grundförutsättning är dock att såväl byggnadens (se kriterierna i FEBY) som de enskilda bostädernas värmeeffektbehov vid dimensionerande utetemperatur är tillräckligt lågt för att kunna värmeförsörjas med hygienluftflöde och tilluftstemperaturer under 50 grader.

 

Vidare krävs att luftflödena till respektive rum dimensioneras inte bara utifrån hygienluftbehov utan också utifrån de värmeeffekter som ska tillföras. För bostäder på bottenplan med golv mot markplan eller ouppvämt garage, ouppvärmda trapphallar (som håller några grader under bostadens temperatur) måste detta beaktas genom att köldbryggor mot kantbalk, källarplan, fönsteruppglasning etc måste ses över extra noggrant och inte bara studeras på byggnadsnivå. Det kan också innebära att allt för stora fönsteruppglasningar kan ge temperaturassymetrier och i sig kräva motstrålande radiatorsystem för att ge bra inneklimat. Ju större fönsterarea ju knepigare blir uppgiften att klara ett bra inomhusklimat med enbart luftvärme.

 

Undvik hybridlösningar med både luftvärme och radiatorer inne i bostaden eftersom man då ändå tappar vinsten med att slippa ett installationssystem. Krävs en radiator i en lokaldel eller liknande så ska radiatorytan dimensioneras så den inte blir styrande för framledningstemperaturen.

 

Varningsflaggor när luftvärmesystem väljs

Placera inte eftervärmare för den enskilda bostadens uppvärmning i det gemensamma fläktrummet. Det kan förefalla vettigt ur driftperspektiv med enkel åtkomlighet etc men invändningarna är många och allvarliga. I flera fall har detta resulterat i misslyckade projekt där man fått göra om i efterhand för att höga temperaturer på luften innebär att värmen tappas på vägen och når inte fram.

Dessutom, denna lösning kräver separata kanaler till varje bostad, kanalerna ska vara isolerade, ligga i separat schakt relativt frånluften. Ska man kunna få fram 45 graders temperatur till donen så krävs väl tilltagen isolering och därmed stora schakt. Den större schaktarean med separata isolerade kanaler ger för en 7-vånings byggnad 0,7 – 1,2 m2 mindre BOA/bostad (beroende på vald isolering), vilket ger stor påverkan på projektkalkylen.

 

Det är lätt att underskatta dessa kanalförluster (erfarenhet från misslyckade projekt där man ändå hade räknat på dessa förluster) och dess kostnad; kanal till varje lägenhet, isolering, schaktarea (förlorad BOA).

 

Åtkomlighetsaspekten har inte varit ett problem i de genomförda projekten. När väl injustering är genomförd är det inte ofta en sådan åtkomst krävs.

 

Ingjutna oisolerade kanaler som transporterar värme är inte lyckat. Värmen avges tidigt och når inte fram till det rum eller den del av rummet som avses. Dessutom avges värmen till bostaden ovanför (om ingjutna kanaler i tak) eller till grannen under (om ingjutna i golv).

 

Väljs runda takplacerade don får man en nersmutsning i form av en ring runt donet beroende på medejekterad smutsig inneluft som fastnar mot takytan. Varken plåtskydd runt ett sådant don eller att donet skjuts ner någon decimeter för att förhindra problemet lär vara accepterade lösningar ur estetisk synvinkel. Det finns mer eller mindre bra takdon och om denna lösning är oundviklig så välj material för tak så en årlig rengöring underlättas.

 

Undvik badrum vid ytterfasad. De behöver uppvärmning i någon form och för elvärmda lösningar kräver BBR separat mätning. Tänk på att s.k. komfortvärmegolv styrs av yttemperaturen och kommer därmed att kunna vara på under hela året. En ökning av hushållsel med 2000 kWh/bostad förekommer och med missnöjda boende, när de väl förstått att de står för kostnaden. Dessutom kan det varma golvet, som visserligen kan kännas skönt att stå på, bidra till övertemperaturer i bostaden sommartid både i den egna lägenheten och i bostaden under. Det kan vara svårt för boende att se sambandet mellan övertemperaturer i bostaden och golvvärme som är på i badrummet och bara känns ”lite varmare”. Överväg separat dragning av en värmestam till dessa badrum och lägg in en mindre radiator om sådana badrum inte kan undvikas.

 

Individuell mätning och debitering (IMD) baserat på tillförd värmeenergi har en begränsad nytta för en byggnad med mycket låga värmebehov, men skapar problem. Vill man ha något varmare i sin egen lägenhet så värmer man även upp grannarnas bostäder och får betala även för dem. Detta kan bli svårt att förklara och motivera.

Mätning av bostädernas innetemperatur kan dock vara en alternativ grund för IMD. De kan även utgöra en integrerad del av bostadens värmereglering, kan underlätta problemidentifiering och ge underlag för styrning av ventilationsaggregatets värmeåtervinning och av värmesystemets framledningstemperatur.

 

Aggregatval

Roterande växlare gemensamma för fler bostäder kan ge överföring av lukt via växlarenheten. Det kan visserligen minimeras genom ozon-fälla, men ger en ökad servicepunkt. Vidare är tryckförhållandena i aggregat med roterande växlare viktigt att hålla koll på så inte internt läckage från avluft till friskluft blir möjlig.

 

 

Idag finns motströms växlare som är minst lika effektiva som de roterande även om storleken för växlardelen blir något större. Till plattvärmeväxlaren kan även spiskåpans forceringsluftflöde ledas, vilket är ett bättre alternativ än osuppfångning via kolfilterfläktar, speciellt när stora fuktmängder avges som vid långkok.

 

Nackdelen med motströms växlare är att de tappar effekt i samband med avfrostning vilket ska kompenseras med en eftervärmare med högre effekt. Vilken betydelse detta har både energi- och effektmässigt är beroende på aggregatets utformning, hur avfrostningen sker, men framför allt var i Sverige byggnaden är placerad. Ju kallare och fuktigare klimat ju större betydelse har detta och då bör en förvärmning med mark- eller bergvärme som värmekälla övervägas. En sådan kan ju också användas för klimatkylning av tilluften den varmaste perioden på året.

Aggregatets placering

Vindsplacering av centrala ventilationsaggregatet är relativt okomplicerat om man bara tänker på att inte få kortslutningseffekter mellan friskluftsintag och avluft.

 

Källarplacering. Tilluft tas in i en kanal som kan ligga på fasaden med intag några meter upp och med ett skyddat luftintag för regn och snö. Avluften släpps helst upp över tak, men luften är kall vilket kräver en bra isolering av schaktet om den ligger innanför klimatskalet. Kan avluftskanalen placeras utanför klimatskalet är det bättre. Att släppa ut avluften på gårdsplan eller liknande kan ge luktproblem. Speciellt om man har dragit med köksventilationen.

 

Denna artikel har fokus på främst centrala ventilationssystem. För radhus och mindre flerbostadshus, kan bostadsegna ventilationsaggregat vara en lämpligare lösning än en gemensam. Här bör man dock tänka på att placera dessa så kanaldragning av friskluft och avluft blir så kort som möjligt eftersom värmeförlusterna till de kalla kanalerna annars kan bli avskräckande stor.  Placering nära yttervägg är då en fördel.

 

Friskluftsintag på södervägg kan vara ett problem och bör undvikas.  Friskluftsintag och avluft på samma ställe (via en kombinationshuv som separerat luftflödena) kan ibland vara olämpligt och då bör avluften avledas via en avluftshuv på yttertak. Beakta brandkrav och ljudkrav.

 

Många leverantörer har ett elbatteri förinstallerat. Detta kan skapa stora problem för reglering av ett vattenburet värmesystem och ta över uppvärmningen. Den ska därför vara urkopplad eller inte ingå i leveransen.

 

Avfrostning genom att tilluftsflödet stängs av fungerar inte i täta byggnader. Annan avfrostningsteknik måste väljas.

Drifttagning och övervakningssystem

Allt för många ventilationssystem har kraftigt obalanserade luftflöden och kan ha luftflöden långt över projekterade värden. Detta kan vara den största förklaringen till att dessa lågenergihus inte presterar energimässigt som utlovat. Luftflöden måste också mätas vid aggregatet och en obalans på högst 5% kan accepteras. Genom att jämföra både tillufts- och frånluftens termiska verkningsgrad kan också obalanserade luftflöden avslöjas. Även över-/undertryck över fasaden kan mätas och avslöja om luftflödena inte är i balans.

 

Övervakning av värmeåtervinningssystemet genom mätbestyckning och uppkoppling till ett övergripande mät- och övervakningssystem bör säkras via en styrentreprenör eftersom de olika delsystemen vanligen levereras med sina egna ”dialekter”. För mer komplicerade byggnader där man även vill ha ordning på vilka byggnadsdelar som ett system försörjer rekommenderas ett gemensamt fastighetsinformationssystem, som t.ex. FI2.

 

Läs mer i rapporten om Installationssystem i energieffektiva byggnader av Per Kempe.