Kontrollplan

Kontrollplan för större byggnader (>600 m2) skall upprättas, se nedanstående exempeltabell.

 

Byggnader > 600 m2

En kontrollplan skall upprättas där minst följande punkter bör ingå:

  • Sårbarhetsanalys vid projekteringen för upprättad energikalkyl och anpassade kontrollpunkter.
  • Systematisk verifiering av relevanta funktionskrav.
  • Avvikelselista vid uppföljning av energitekniska funktionskrav.
  • Mätplan för verifiering av energitekniska delsystem (täthet, ventilationsflöden, SFP, värme, belysning, ljud).
  • Drift- och underhållsinstruktioner för VVS- och belysningssystem.
  • Om mätning av värmeförlusttal ska genomföras under första vintersäsongen ska detta anges i mätplanen.
  • Mätplan med mätare (värme, varmvattenvolym, fastighetsenergi och verksamhet/hus-hållsel) som krävs för att genomföra en normalisering enligt BBR/BEN för byggnadens årsenergianvändning. Observera att mätare för hushållsel bör vara tillgängliga för avläsning om en normalisering ska vara möjlig. Större delposter av fastighetsenergi som används utanför klimatskärmen bör kunna mätas separat (el till avisning stuprör, motorvärmaruttag, etc) då dessa inte ger spillvärme.

Därutöver rekommenderas att en Energisamordnare utses och att alla energirelaterade handlingar samlas i en gemensam Bygghandling – Energi. Därmed kommer energifrågorna ingå i besiktningen. Kontrollplanens utformning kan få inspiration från Sveby rapporten ”Energiverifikat – uppföljning av energikrav under byggprocessen”, där exempel på vad som bör ingå ges i bilaga D, ansvarsfördelning (bilaga B) och hur det ska genomföras (bilaga F) ges.

 

Byggnader < 600 m2

Kontrollplan för mindre byggnader < 600 mrekommenderas.

 

Exempel på punkter som kan vara lämpliga för mindre byggnader (anpassas till aktuell systemutformning).

 

 


1  Alternativet innebär att besvärliga trappstegseffekter vid zonövergång kan undvikas.

2  Denna ekvation beskriver VFT som en funktion av DVUT med orten Norrköping som referensort.