FEBY Guld, Silver, Brons

För fullständig information om krav och beräkningsanvisningar ladda ner dokumentet FEBY18 full version. 

 

Byggnadens värmeförluster är det centrala i FEBY18. Den värme som läcker ut när det är som kallast kallar vi värmeförlusttal, VFTDVUT, som beror på dimensionerande vinterutetemperatur. DVUT för 310 orter finns för nedladdning på Boverkets hemsida. DVUT för max 3 dagars tidskonstant medges. Anvisningar för beräkning av VFT och tidskonstant ges i kriteriedokumenter för FEBY 18, se "ladda ner".

 

Här redovisas hur kraven skiljer sig mellan de tre kravnivåerna för VFT och vilka tillägg som ges för kallare orter, mindre byggnader ocgh större luftflöden.

 

För elvärmda byggnader tillkommer ett separat krav för årsenergi.  För dessa måste både kravet för VFT och årsenergi klaras för samma nivå. Inga tillägg görs för årsenergi, vilket i praktiken betyder att effektivare produktionssystem behövs för att kompensera högre värmeförlusttal i mindre byggnader och i kallare klimat.

 

Guld < 14

FEBY Guld är den högsta nivån i FEBY18- klassningen. Den ersätter tidigare klassning i FEBY12 för passivhus. Kraven är nu tekniskt något förändrade men ska ge samma nivå på värmebehov och därmed samma höga komfort, goda kvalitet, använda minimalt med energi och bidra till minskning av utsläpp av koldioxid. Guld-nivån har lagts så att det i många fall kan vara möjligt att ersätta radiatorsystem i bostadsbyggnader och därmed avsevärt reducera projektkostnaderna. 

 

Passivhus skiss

Övergripande systemskiss. Källa: Passivhuscentrum

 

För en byggnad  > 600 m2 i södra Sverige ska klassas som FEBY Guld ska värmeförlusttalet vara mindre än 14 W/m2Atemp.

För elvärmda byggnad ska årsenergi vara lägre än 26 kWh/m2Atemp.

 

Silver < 19

FEBY Silver ersätter tidigare Minienergihusskraven.

För en byggnad  > 600 m2 i södra Sverige ska klassas som FEBY Guld ska värmeförlusttalet vara mindre än 19 W/m2Atemp.

För elvärmda byggnad ska årsenergi vara lägre än 32 kWh/m2Atemp.

 

Brons < 19

FEBY Brons motsvarar energikraven i BBR25 för ett fjärrvärme flerbostadshus.

För en byggnad  > 600 m2 i södra Sverige ska klassas som FEBY Guld ska värmeförlusttalet vara mindre än 22 W/m2Atemp.

För elvärmda byggnad ska årsenergi vara lägre än 38 kWh/m2Atemp.

 

Tillägg på värmeförlusttalet

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt VFT:  + (600 - Atemp)/110      (W/m2 Aomsl)

 

Tilägg för byggnad med större genomsnittligt luftflöde qmedel än
0,45 l/s, mmedges inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, menligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)      (W/m2Atemp)

 

Tillägg för kallare klimat medges med:

VFT:  + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 avser DVUT för max tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i FEBY18 fullversion.

 

 

För beräkningsstöd av värmeförlusttalet, se värmeförlusttal i huvudmenyn.

 

Tillägg på årsenergi för elvärmda byggnad

För elvärmda byggnad med högre genomsnittligt luftflöde qmedel inom intervallet 0,45 – 1,0 (l/s, m2) medges ett tillägg enligt:

årsenergikrav  + (qmedel-0,35) x 8      (kWh/m2Atemp).

 

Energianvändning och jfr med BBR25

Energianvändning för värme, varmvatten och fastighetsenergi kommer för ett fjärrvärmt flerbostadshus i södra Sverige att ligga ungefär 0 - 35 % lägre med FEBy-klassningen jämfört med BBR25, där FEBY Brons är anpassad för att med viss marginal ligga på BBR-nivån. Samma byggnader men med värmepumpsinstallationer kommer hamna 32 - 54 % lägre köpt elenergi. Skillnaden mellan BBR25 och FEBY för elvärmda byggnader beror på att BBR25 har krav som möjliggör större värmeförluster än om de är fjärrvärmda. 


Energianvändning jämfört med BBR19