Krav på värmeförlusttal

Byggnadens värmeförlusttal VFTDVUT (W/m2Atemp) skall högst uppgå till värdet enligt tabell 1 för byggnader större än 600 m2.
VFT beräknas enligt anvisningar i kriteriedokumentet FEBY18 bilaga 3 och med en innetemperatur på 21 grader oavsett byggnadstyp och verksamhet. Samma krav gäller för alla byggnadskategorier. DVUT baseras på med högst 3 dagars tidskonstant för byggnaden.

 

Byggnader     VFT

> 600 m2      (W/m2Atemp)

FEBY Guld        14

FEBY Silver       19

FEBY Brons       22

Tabell 1.  Krav på värmeförlusttal.

 

 

Tillägg på värmeförlusttalet

Tillägg för byggnader mindre än 600 m2 enligt VFT:  + (600 - Atemp) / 110      (W/m2 Aomsl)

 

Tilägg för byggnad med större genomsnittligt luftflöde qmedel än 
0,45 l/s, mmedges inom intervallet 0,45 – 1,0 l/s, menligt:

VFT: + (qmedel-0,35) x 0,18 x (21-DVUT)      (W/m2Atemp)

 

Tillägg för kallare klimat medges med:

VFT:  + 1 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -17,0 grader

VFT: + 2 W/m2 Atemp för orter där DVUT3 är lägre än -22,1 grader.

DVUT3 avser DVUT för max tre dygns tidskonstant, se även anvisningar i FEBY18 fullversion.

 

 

För beräkningsstöd av värmeförlusttalet, se värmeförlusttal i huvudmenyn.

 

Vad ger värmeförlusttalet för energianvändning?

I nedanstående tabeller ges värden på vad ett värmeförlusttal ger för årsenergibehov. Resultaten är indikativa. De  påverkas av skuggning, drifttid, beteende, fastighetsenergi, värmepumpens prestanda, gemensamma trapphus, mm. För lokaler kan klimatkyla tillkomma.

 

Kolumnerna för fjärrvärmd, respektive elvärmd byggnad avser levererad energi.  

 

Endast sista kolumnen med EPPET är beräknad med PE-faktorer för el (1,6) enligt BBR25. Den visar att Brons för fjärrvärmda flerbostadshus hamnar på nivån för BBR25 (högst 85 kWh/m2). För elvärmda byggnader är dock BBR25 mer generös.

 

Bostäder > 600 m2 Atemp 

. VFT          Fast.-
   energi
Netto
 värme.  
Fjärr-
värmd.  
El-
värmd.   
Fjärrvärmd
EPPET
  Guld   14 9 20 52 26 57
  Silver   19 10 34 66 32 72
  Brons   22 12 42 76 38 83

 

Exempel småhus < 160 m2 Atemp 

. VFT          Fast.-
   energi
Netto
 värme.  
Fjärr-
värmd.  
El-
värmd.   
Fjärrvärmd
EPPET
  Guld   18 6 32 56 26 60
  Silver   23 7 44 69 32 73
  Brons   26 7 51 76 35 80

Lokaler > 600 m2 Atemp

. VFT           Fast.-
  energi
Netto
 värme.  
Fjärr-
värmd.  
El-
värmd.   
Fjärrvärmd
EPPET
  Guld   14   15 20 37 24 46
  Silver   19   15 34 51 29 62
  Brons   22   15 42 59 32 68 

 

För elvärmda byggnader har en årsvärmefaktor på 2,5 antagits för egen producerad värme och varmvatten. För varmvatten antas referensvärden enligt BEN2 och för bostäder har avdrag gjorts med 10% för val av energieffektiva varmvattenarmaturer.