FEBY råd - energieffektivt byggande 

Värme- och kylsystem

 • Strategier för driftoptimering, plan för driftoptimering

Varmvattensystem

 • Val av energiklass A för blandare.
 • Överväg att installera värmeåtervinningssystem för spillvatten utifrån dess nytta/kostnad.
 • Minimera VVC-förlusterna med genomtänkt rumsdisponering, schaktplacering, dragning av VVC-ledning inuti VV-röret alternativt samisolering, isolering minst motsvarande serie 3A.
  Vid projekteringen redovisas rörlängder innanför och utanför klimatskärmen och dess värmeförluster (W/m) som underlag för energibalansberäkningen.

Eleffektiva fastighetsinstallationer

 • Krav ställs på låga SFP-tal för ventilationsaggregat, behovsstyrd belysning i hissar och trapphallar, LED-armaturer för låga drift- och underhållskostnader.
 • Driftlarm på eventuella avisningssystem (t.ex. takrännor)

Värmeåtervinningsaggregat

 • Centrala ventilationsaggregat bör minst vara försedda med fasta mätuttag för luftflöden, uttag för temperaturmätning av friskluft, tilluft, frånluft och avluft.

Om luftvärmesystem

 • Luftvärme kan inte alltid kompensera för värmeutstrålning om stora fönsterpartier väljs, speciellt för vissa bostadsytor.  Det är kombinationen av fönsterarea och dess U-värde som avgör och beräkning av den operativa temperaturen i dessa vistelsezoner bör då analyseras. Stora fönsterareor ger en speciell problematik för inneklimatet både vinter och sommarperiod.
 • Väljs luftvärme bör särskilt utredas hur värmen balanserar mot värmeförlusterna i det enskilda rummet. Hamnar VFT högre än 17 W/ m2 för den aktuella byggnadsdelen kan luftvärmesystem vara problematiskt.Jämna termiska förhållanden för alla bostäder bör eftersträvas.

Termiskt inneklimat

 • Innetemperatur under perioden april – september bör inte överstiga 26 grader mer än högst 10% av tiden i den mest utsatta bostaden (eller mest utsatta rum i lokalbyggnad).
 • Vid större glasade partier bör operativ temperatur vid DVUT beräknas för att säkra en bra termisk komfort.
 • I lokalbyggnader kan krav på byggnadens termiska inneklimat utformas enligt BELOK-klass[1] och där beställaren anger övre temperatur som inte får överskridas med mer än högst 80 timmar per år.
 • Stora glasareor / höga fönster ger risk för kallras, som ökar för kalla orter eller vid högre U-värden för fönstren.

Belysningssystem

 • Standard för beräkning av belysning i en byggnad heter Byggnaders energiprestanda – Energikrav för belysning SS-EN 15193. Kan beräknas med DIALux och liknande beräkningsprogram för att ge en optimerad belysningsanläggning i lokalbyggnader.

Fönster och entréer

 • Fönsterdimensionering är en balansgång. Allt för stora fönsterareor skapar problem både vintertid och sommartid. För lite fönster ger problem med dagsljus.
  Ett lågt U-värde, högst 0,8 ger högre komfort närmast fönstren vintertid och lägre värmeförluster.
 • Fönsterkonstruktioner med lågt U-värde genom att kombinera en dåligt isolerad karmdel med ett mycket lågt U-värde för glas (krypton istället för Argon) ger ökad risk för yttre kondens.
 • Yttre kondens kan motverkas genom avskärmning fönstrens överkant.
 • Värmeförluster i entréer kan effektivt sänkas genom s.k. vindfång, en yttre kall entré. Speciellt värdefullt är detta där många passerar dagligen, så som skolor, förskolor, etc.

 

[1] http://www.belok.se/docs/kravspec/innemiljo.pdf