FEBY 18 - orientering

För byggherrar som vill säkra en byggnad med låga driftkostnader under lång tid och låg miljöpåverkan för tillförd energi ger FEBY18 kriterierna ett genomarbetat stöd.

 

Kravspecifikationerna har som sin kärna lågt värmeförlusttal (VFT). Detta garanterar en byggnad med små värmeförluster och ett lågt värmeeffektbehov när det är som är kallast och försörjningssystemen är som mest belastade. Det är därigenom teknikneutralt relativt olika tillförselsystem såsom el, fjärrvärme, mm, se figuren.

 

Systemgränser

Systemgränser

 

Fokus på värmeförlusttalet är ett ställningstagande för det som är viktigast att styra i byggandet av långsiktigt hållbara hus. Installationer och tillförselssystem kan snabbt bytas ut över tiden, men husens stomme och inredning förnyas långsamt. Ett kompletterande poängsystem ska dock främja åtgärder som ger effektiva lösningar för fastighetens installationer. Därmed kommer dessa upp till diskussion tidigt i byggprocessen.

 

Kravet på lågt värmeförlusttal ger garanterat ett lågt värmebehov. Ska högfärdig elenergi användas för uppvärmning så ska den användas effektivt. Därför ställs för elvärmda byggnader kompletterande årsenergikrav.

 

För att i övrigt säkra byggnadens miljö- och hälsomässiga egenskaper finns kompletterande byggnadstekniska krav och rekommendationer utöver de som finns i byggreglerna. I övrigt hänvisas till de gällande byggreglernas (BBR:s) definitioner, minimikrav och referensvärden.

 

Förändringar jämfört med FEBY12 finns sammanfattat under fliken om FEBY 18.


Kravet på låg årsenergi är viktigt. Vid energislag med stor resurspåverkan (primärenergi) måste effektiva tillförsellösningar väljas.

Dessutom finns krav på behagligt inomhusklimat sommar som vinter, ljudnivå, täthet och fukt.

 

Klassning

Om huset ritas och byggs enligt dessa krav kan huset certifieras. Efter uppmätning av färdig byggnad kan den även verifieras.

 

Certifieringsorganisationen TCO Certified, verksamt inom IT-upphandlingar ger rådet att dra nytta av oberoende tredjepartscertifieringar.  “Genom att använda tredjepartscertifieringar slipper upphandlande organisationer avsätta resurser till att utveckla egna hållbarhetskrav, genomföra fabrikskontroller, produkttester, och verifiera att kraven uppfylls” i en uppdaterad guide för hållbar upphandling.

 

Fasadskyltar för mätverifierade FEBY-klassade byggnader.

 

Ordlista

I denna länk finns definitioner och begrepp förklarade.