Byggnadskrav

 

Ljud

Eftersom ytterväggarna inte har hål för tilluftsintagen så släpps inte heller lika mycket ljud in utifrån. Därför är det särskilt viktigt att ventilationen och andra apparater är tysta. Ljud från ventilationssystemet skall klara minst ljudklass B. För bostadsbyggnader innebär det max 26 dBA i sovrum och vardagsrum enligt SS 02 52 67. Ljudmätning skall genomföras och dokumenteras.

 

Termisk komfort

Byggnadens innetemperatur för perioden april – september skall beräknas och redovisas (redovisningskrav). Alternativt kan redovisningen istället ske för byggnadens solvärmelasttal (SVL). Se även anvisningarna kriteriedokumentet FEBY18 och i FEBY Råd för energieffektivt byggande.

Mer om kraven på termisk komfort i FEBY18.

 

 

 

Solavskärmning vid Passivhuscentrum Västra Götaland, Alingsås

Täthetsmätning sker med Blower Door metoden. Värmekameran visar läckorna som kan rättas till under bygget.

Luftläckning

Huset måste vara tätt. Fuktig inomhusluft kan läcka ut i konstruktionen och orsaka mögel. Värmeväxlaren får en dålig verkningsgrad om luften inte passerar den. En täthetsmätning görs lämpligen under byggandet. Kravet är 0,30 liter per sekund och omslutande area vid 50Pa.

 

Mer om kraven på Luftläckning i FEBY12.

 

Mätning

För att kunna se om byggnaden verkligen fungerar som det är tänkt är det viktigt med uppföljning. När byggnanden tagits i drift avslöjar funktionsprovningar brister och fel i installationen som kan rättas till. Detta bör alltid ingå i en verifikationsplan.

Mätning av energiflöden är också nödvändigt för att byggnadens egenskaper skall kunna verifieras. Detta måste förberedas redan under byggprocessen så att mätare installeras. Månadsvis ska följande kunna mätas enligt BBR utom hushållsel, meme om man inte kan mäta hushållsel kan man inte heller normalisera mätresultaten för t.ex. onormalt låg hushållsel och som ökat värmebehovet. 

  • Värmeenergi
  • Varmvattenanvändning
  • Hushållsel
  • Fastighetsenergi

 

Mätvärden är en förutsättning för att kunna mätverifiera byggnaden. 

  

Fukt

För att förhindra mikrobiologisk påväxt skall en fuktsäkerhetsplan upprättas och alla fuktsäkerhetskrav ska dokumenteras.

 

Läs mer om krav på fuktsäkert byggande.