Beräkningar

 

Beräkning av värmeförlusttal (VFT)

Värmeförlusttalet (VFT) beräknas som summan av byggnadens värmeförluster via transmis-sion, ventilation och infiltration (luftläckning via klimatskärm) enligt anvisningar i bilaga 3 i kriteriedokumentet FEBY18 fullständig version, som kan laddas ner (se den högra kolumnen).

 

Erfarenhetsmässigt ger olika beräkningsprogram något olika resultat. För certifiering enligt FEBY18 krävs därför dokumentation av beräkningen med hjälp av ”Energihuskalkyl” eller med Miljöbyggnads beräkningsstöd för ”Värmeeffektbehov” version MB3.0, men utifrån de specificerade anvisningar som ges i bilaga 3. Vidare krävs dokumentation på köldbryggeberäkningar, ventilationsaggregatens verkningsgrad, mm enligt aktuella anvisningar för certifiering på hemsidan.

 

DVUT data för den aktuella orten hämtas från Boverkets DVUT-lista. För orter som inte ingår i ortslistan kan justering av VFT ske enligt anvisning i bilaga 3.

 

Beräkning av årsenergi

Samma systemgränser och metodik ska tillämpas som i BBR och BEN. Energianvändningen beräknas med beräkningsprogram som minst uppfyller kraven enligt ISO EN 13790 och ta hänsyn till förluster i varmvattencirkulationsledning (VVC), vädring och forcerad spiskåpeventilation.

 

En besparing på 10% varmvattenenergi erhålls med energieffektiva varmvattenarmaturer enligt BEN.

 

Klimatfiler ska baseras på perioden 1981 – 2010.

 

Till elvärme räknas även elbaserad komfortgolvvärme, handukstorkar, för- och efterelvärmare för ventilationsaggregat. En timerstyrd handdukstork bedöms understiga 3 kWh/m2 (utslaget på hela bostadsarean).

 

Beräkning av värmepumpens årsvärmefaktor

Beräkningen ska ta hänsyn till aktuella systemtemperaturer som projekterats eller ställts som funktionskrav i upphandlingen och som bör ingå i kontrollplanen.

 

Beräkning av värmebalans för luftvärmd byggnad

Att tillförd värmeeffekt för bostadsdel/rumsdel med sämst förutsättning räcker för att täcka värmebehovet vid DVUT ska beräknas och redovisas.  Vid beräkning av tillförd värmeeffekt ska luftflöden och värmeförluster i kanalsystem beaktas liksom konvektorns dimensionering.

 

Vid uppglasningar som kan ge kallras och större kallutstrålning bör den operativa temperaturen beräknas i vistelsezonen också med hänsyn till tilluftens strömningskaraktäristik vid DVUT.

 

Kalkylerna ska därmed visa att BBRs krav på inneklimat klaras.