Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2015-10-03

Energikravens utformning kommer inte ge en rättssäker hantering och istället för att bidra till en hållbar utveckling av energieffektiva byggnader gynnas systemval som ger större miljöpåverkan och högre systemkostnader 

Läs hela remissvaret 

 

Energikravet i remissen (N2015/5139) formuleras som att byggnaden ska hålla en viss lägsta energiprestanda (20% respektive 44% bättre än kraven i BFS 2011:6) och därmed kan bidrag på upp till 30 miljoner utbetalas för en byggnad med 100 lägenheter. 

 

Sveriges Centrum för Nollenergihus anser det utmärkt att regeringen har ambitionen att främja hållbart byggande genom att knyta energikrav till de byggnader som i övrigt är berättigade till investeringsbidrag. Men utformningen av energikraven är inte genomtänkt och SCN visar med tre beräkningsexempel i en konsekvensutredning att resultatet blir kontraproduktivt och alltså inte leder till en hållbar utveckling.

 

En spelplan med så kraftiga incitament och så svagt kontrollsystem som föreslås kommer leda till att den konkurrensutsatta marknaden förskjuts från seriösa byggentreprenörer till dem som kan lova lika mycket men till ett lägre pris.

 

I remissvaret föreslås istället ett energikrav formulerat med ett max värmeförlusttal, som säkrar byggnader med låga värmeförluster och som är enklare att beräkna och enklare att granska än vad energikrav baserade på BBR är. 

 

Läs hela remissvaret på nollhus.se/rapporter.