Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2015-04-23

I samband med årsmötet för Sveriges Centrum för Nollenergihus diskuterades det arbetsmaterial som Boverket nu arbetar med. SCN ser att ett komplement med ett krav på max värmeförlusttal, skulle lösa många av de problemställningar som nuvarande förslag lider av. 

 

Läs mer: SCNs kommentarer till Boverkets utkast

 

Inför krav på värmeförlusttal

För att säkerställa byggnader med bra klimatskal och låg energianvändning föreslår vi att ett max värmeförlusttal vid dimensionerande utetemperatur införs. Värmeförlusttalet täcker inte bara in klimatskalet utan också byggnadens täthet och förlusterna i ventilationen. Det säkrar att byggnaden som ska kunna stå i 100 år blir energieffektiv oavsett tillförselsystem. Värmeförlusttalet är också enkelt att beräkna och enkelt att kontrollera.

 

Ett lågt värmeförlusttal ger ett lågt effektbehov särskilt när det yttre försörjningssystemet är som mest belastat. Därmed behövs inget krav på installerad eleffekt. Kravet ersätter också Um-värdet (ett Um-värde får en styrande effekt enbart för stora byggnader).

 

Marknaden för lågenergihus underlättas om krav på max värmeförlusttal införs. De byggherrar som vill gå i spetsen kan då tillämpa samma krav som för BBR-byggnader, men med en skarpare nivå. Då behövs ingen separat FEBY-metodik och marknaden för lågenergihus breddas.

 

Utredningens beskrivning kring varmvattenanvändningen visar att årsenergikalkylerna blir osäkra och ger stöd för ett mer robust energikrav som värmeförlusttalet utgör. Krav på värmeförlusttal och på viktad energi kompletterar varandra och kan ge en bra helhetslösning.

 

Bra med viktningstal

Förslaget med viktningstal är utmärkt och ligger helt i linje med de energikrav som tillämpas i FEBY12 även om viktningstalet ligger något lägre (2,5 istället för 3,1) i relationen mellan el och fjärrvärme. Detta är ingen avgörande fråga så länge som ett värmeförlusttal införs och läggs på en styrande nivå. Det finns ett värde att utöver värmeförlusttal också ha ett separat krav på viktad levererad energi enligt utredningens förslag, så att även fastighetsel och systemförluster som VVC, kylainstallationer mm utformas effektivt och injusteras.

 

Värmelasttal bör utgöra det gränssättande kravet och ett eventuellt årsenergikrav läggas så den kan klaras även i ett helskuggat läge (samma byggnad kan uppföras oavsett solförhållanden vilket borde vara attraktivt för serietillverkning). Med ett värmeförlusttal blir de invändningar mot viktningstal som Energimyndigheten framfört hanterade. Viktningstalen ska inte styra valet av energislag. Viktningstalet ska enbart säkra att en elvärmd byggnad förses med en eleffektiv utrustning (läs värmepump). Erfarenheterna från tillämpning av denna kravkombination (FEBY12) visar att byggnaden blir så energieffektiv att bägge tillförselalternativen blir möjliga och därmed konkurrerar med varandra på lika villkor.

 

Konsekvenser för kontrollprocessen måste tas upp.

Boverkets förslag saknar en analys av hur kraven följs upp av kontrollmyndigheten.  Processen avslutas idag i princip med att slutintyg lämnats, dvs två år innan uppföljande mätningar genomförts. Detta är ett allvarligt problem eftersom mindre seriösa byggare har möjlighet att göra innovativa energikalkyler och sedan komma undan, vilket försvagar konkurrensen på marknaden. 

 

Ett kompletterande värmeförlusttal är däremot mycket enkelt och transparent att beräkna och därmed stämma av mot bygghandlingarna. Den enkla kalkylen kan läggas ut på Boverkets hemsida, så alla räknar på samma sätt och så alla relevanta indata presenteras i samma redovisningsmall. 

 

Nordisk samverkan

Definitionen med värmeförlusttal en möjlighet till en nordisk samordning av energikraven. Värmeförlusttalet inkluderar inga beteendeaspekter och referensvärden för kulturellt betingade skillnader i ländernas verksamheter. Då skulle vi kunna bygga och transportera husen mellan de nordiska länderna.

 

Bra klimatskal kan inte ersättas med ny energiproduktion

Ny förnybar elproduktion behövs i energisystemet för att ersätta fossil elproduktion. Däremot så bör inte förnybar elproduktion ersätta bra klimatskal i byggnader, vilket blir konsekvensen om fritt flödande energi i byggregler kan kompensera för ökade värmeförluster i byggnaden. Då kommer den med hjälp av subventioner och styrmedel producerade elen inte att göra den önskade systemnyttan.

 

Bra att ventilationstillägget tas bort utom för byggnader med speciell verksamhet.

 

Bra att justera kraven för små byggnader.