Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2015-04-20

Kraftfullt stöd till hyreshus med bättre prestanda än passivhus!

Regeringen föreslår ett bidrag på 3 - 5.300 kr/m2 BRA för nya hyreshus som blir 20% bättre än nya BBR och 5.200 – 9.275 kr/m2 för byggnader som är 44% bättre. Det senare motsvarar 10% bättre energiprestanda än passivhuskraven i FEBY 12.

 

Läs mer: SCNs kommentarer till regeringens förslag

 

Det blir mycket lönsamt att bygga hus som till och med är bättre än passivhus. För att byggnaderna verkligen ska kunna uppnå så låg energianvändning måste projektörerna ha tänkt igenom alla detaljer i projektet, från hissautomatikens energianvändning till förluster i interna varmvattenledningssystem och alla tänkbara köldbryggor. Inget kan lämnas åt slumpen vilket kräver en kunnig och uppmärksam projektledning som också har full styrning på alla underentreprenader. 

En bra start är att utgå från passivhuskriterierna i FEBY12 med skärpta kravnivåer och sedan låta SCN certifiera byggnaden.

För mer information: http://www.regeringen.se/sb/d/20099/a/256369