Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2015-03-04

Studie angående kommunala energikrav

I ett arbete om kommunernas styrning av energieffektivt byggande, beskrivs regelverk och resultat från genomförda djupintervjuer under perioden november 2014 av kommuner aktiva med att styra mot energieffektivt byggande. 

Läs mer: Kommunala energikrav

Studien har aktualiserats av den nya lag som nu förbjuder kommuner att ställa egenskapskrav i samband med mark- och exploateringsavtal.

Studien tar upp hur de tänker agera nu och vilket utrymme som finns för att främja hållbart utveckling efter det den nya lagen trätt i kraft. 

Slutsatser i rapporten är: 

  • Samarbete och dialog mellan byggherrar och kommuner är det som samtliga intervjuade tryckte hårdast på. Genom att klargöra kommunernas egna ambitioner för byggherrarna och samtidigt utbilda, informera och samarbeta med varandra kan förhoppningsvis bättre energiprestanda uppnås. Det är även viktigt att få in detta tidigt i processen.
  • Uppmuntra och uppmärksamma hållbart byggande genom att dela ut ett byggteknikpris till den byggherre som erbjuder de bästa och mest energieffektiva lösningarna.
  • Genom att upprätta tomträttsavtal kan kommuner fortsätta att ställa tekniska krav med avseende på energieffektivitet. Detta verkar dock ha störst potential i mindre kommuner där utbyggnadstrycket vanligtvis inte är lika stort.
  • Få kommuner följer upp byggherrarnas löfte om viss energiprestanda och det råder en osäkerhet om byggherrarna faktiskt håller vad de lovar. Genom uppföljning kan kommuner sätta press på byggherrarna och faktiskt få byggherrarna att fullfölja det de har åtagit sig.
  • Anpassning och tydligare regler kring byggemenskaper bör skapas för att underlätta denna form av bostadsbyggande. Byggemenskaper kan leda till större engagemang för den egna bostaden och därmed leda till byggnader av högre kvalitet och förhoppningsvis bättre energistandard.
  • Möjligheten att ge rabatt för byggherrar som uppför mer energieffektiva byggnader är svårtolkat lagmässigt innan frågan prövats.
  • Slutligen bör kommuner tillsätta arbetsgrupper som tar fram tydliga riktlinjer för framtida arbete. Detta kan öka möjligheterna till fortsatt utveckling istället för att passiviseras och enbart gå efter energikraven i BBR.

Länk till rapporten om kommunernas styrning av energieffektivt byggande.